Sorentum

Contact Info

Ostim Osb Mah. 100.Yıl Bulvarı (Ostim Prestij) No:55/E/44, Ostim Teknopark
ANKARA/TÜRKİYE
info@sorentum.com
+90 (507) 260 15 60

Follow Us

Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

Kişisel Veri Koruma Kanunu 6698 Kapsamında

MÜŞTERİ / ÜRÜN VEYA HİZMET ALICI AYDINLATMA METNİ

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Sorentum Teknoloji San. ve Tic. A.Ş.

Ostim OSB Mahallesi 100. Yıl Bulvarı No: 55/E/14 Yenimahalle/Ankara

E-posta: info@sorentum.com.tr

Rem Adres: sorentum@hs03.kep.tr

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Sorentum Teknoloji San. ve Tic. A.Ş. olarak, sizden genel nitelikteki kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla toplamakta, 6698 sayılı Kanun kapsamında bu verileri saklamakta ve işlemekteyiz;

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMASI VE ÜLKE İÇİNDE PAYLAŞILMASI

Ayrıca, kişisel verileriniz, ticari ilişkilerimizi, müşteri ilişkilerimizi ve tedarikçi ilişkilerimizi yönetmek, iletişim kurmak, aldığınız ürün veya hizmetin güvenliğini ve lojistiğini sağlamak ve bu konularda pazarlık faaliyetlerini sürdürmek amacıyla, bizlere ürün veya hizmet sağlayan kişilerle, tedarikçilerimizle, iş ortaklarımızla paylaşılabilir.

Muhasebe-Finans işlemlerini gerçekleştirmek ve ilgili verileri güncellemek ve muhasebe faaliyetlerini yürütmek üzere, iş süreci yönetim yazılımı olarak kullandığımız muhasebe programında, meşru çıkarlarımız doğrultusunda, haklarınıza zarar vermeden işlenebilir.

Herhangi bir hukuki anlaşmazlık veya yasal dava durumunda, genel kişisel verileriniz, hukuki haklarımızı kullanabilmemiz ve etkili bir şekilde savunabilmemiz için 1136 sayılı Avukatlık Kanunu kapsamında avukatlarımıza ve yargı mercilerine aktarılır.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebep

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun kapsamında, aşağıdaki prensiplere uygun olarak sözlü, yazılı, görsel veya elektronik yollarla otomatik olmayan yollarla toplanır, saklanır ve işlenir;

 1. Kanunlarla açıkça öngörülmesi,
 2. Sözleşmenin kurulması ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle kişisel verilerin işlenmesi gerekliliği,
 3. Veri sorumlusu olarak bizim, sizlere ve kamu kurum ve kuruluşlarına karşı yasal yükümlülüğümüzü yerine getirmek zorunda olmamız,
 4. Veri sorumlusu olarak bizim meşru çıkarlarımız için zorunlu olması, tarafınızın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek koşuluyla.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURTDIŞINA AKTARILMASI

Veri sahipleri olarak;

 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Veriler işlenmişse bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarıldıysa bunları bilme,
 5. Eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme ve düzeltilmesinin üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
 6. 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu durumun üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
 7. Üçüncü kişilere aktarılan işlemlerin gerçekleştirilmesi için yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 8. Kişisel verilerin sadece otomatik sistemler aracılığıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen hakları kullanmak üzere taleplerinizi;

Rem adresinizden,

Veya;

Kişisel Veri Koruma Kanunu'nun 13. maddesi kapsamında, başvurularınız prosedüre uygun olarak en geç 30 gün içerisinde yanıtlanacaktır.